Bryt digital isolering

Behov från medborgare
Nytt inom it/appar och nyheter som kan vara till nytta för den äldre generationen. Kanske att skapa kontaktytor mellan yngre och äldre i samhället.


- KOMPLETTERANDE ANALYS AV BEHOVET -

Vilka parter är inblandade i behovet? Företag, myndighet, kommun, region, privatperson?
Privatpersoner i form av äldre, medelålder, vuxna, ungdomar, kommun i form av skola och äldreomsorg, befintliga nätverk typ KPR, PRO, Seniornet osv, mötesplatser kan vara företag eller andra organisationer.

Finns det intressekonflikter inblandade? Ex. En kund har ett behov och en leverantör/myndighet har ett annat behov?
Arbetskraftskonkurrens

Finns det fler än 1 part som har intresse av att behovet får en lösning?
Ja, både den äldre och den yngre men också hela samhället. Äldre upplevelse av ensamhet och många yngres saknad av kontakt med en äldre person. Familjer lever idag utspridda och en naturlig kontakt med mormor/farmor eller morfar/farfar är inte alla barn och unga förunnat.

Hur ser en potentiell kund ut till en lösning på behovet?
Användarna i forma av den äldre, den yngre och även samhället.

Hur stor är en nationell marknad i antalet potentiella kunder?
Det kan finnas väldigt många som vill mötas på detta sätt så länge tekniken inte är ett hinder. Lösningen vänder sig till dem som behärskar smartphones eller tekniska produkter redan.

Är behovet en del i en större process? Om ja, finns det inbyggda begränsningar i den större processen?
Svårigheter att umgås över generationsgränserna- hur ska det ske naturligt? Tekniken kan vara ett hinder men också en tillgång.

Är behovet en underordnad del i en större process? Vad innebär detta för begränsningar för en potentiell lösning?
Hur når man målgrupperna? Olika sätt för olika målgrupper.

Levnadskvalitét
Fler äldre blir delaktiga i det digitala samhället och den upplevnad ensamheten minskar. Mänskliga möten över generationsgränser ökar. Vardagen underlättas och ny kunskap om olika människor ökar och kanske också minskad misstro generationer emellan.

Kostnad Kostnader förknippade med problematik kring ensamhet kan sannolikt stävjas genom ökade kontaktytor och social samvaro med andra. Även om den sker genom ett digitalt media.
Tid
Spara tid på att mer kunskap och mindre tid behövs för oro om hur man är digital.

Kan det förekomma negativa effekter av att lösa problemet? Och i så fall för vem?
Nej, det finns en win-win effekt här.

Finns det redan framtagna lösningar på delar av behovet eller för hela behovet? (om ja, vilka och på vilket sätt löser dom behovet?)
Det finns appar och liknande koncept men de används inte av flera målgrupper tillsammans utan var för sig.